หลักสูตร

 • คณิตคิดเร็ว
 • คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์ หลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
 • เตรียมสอบเข้า ป.1 ม.1 ม.4 สอบแข่งขัน
 • เน้นทฤษฎี
 • เพิ่มเกรด
 • เตรียมสอบเข้า สอบแข่งขัน
 • Phonics
 • Reading Comprehension
 • Reading Skills
 • Speaking
 • Writing
 • Grammar
 • หลักภาษาไทย
 • เน้นทักษะทั้ง4 ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สร้างนิสัยรักการอ่าน
 • พัฒนาสมองซีกขวา
 • เสริมสร้างจินตนาการ
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • ฝึกสมาธิ

ข่าวสาร / โปรโมชั่น

Visitors: 177,526