หลักสูตร

หลักสูตรของ Top One

- คณิตศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย

- ปั้นดินเกาหลี

 • cm.jpg
  ระบบการเรียนแบบ Top One เป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผลและพิจารณาแลือกเนื้อหาแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำ เพ...

 • Maths.jpg
  เริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เน้นเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี และเน้นเทคนิคในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับป...

 • 20160430_125303.jpg
  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิ...

 • English
  วิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มต้นความสามารถในการอ่านจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง นักเรียนจะเริ่มสะสมคำศัพท์ และฝึกฝนเพื่อสร้างความสามารถการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้น จะก้าวไปสู่การเรียนโครง...

 • DSC_8900.JPG
  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อความเข้าใจในระดับสูง และพัฒนาการอ่านให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียน...

 • shutterstock_405710131 copy.jpg
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 173,507