ระบบการเรียน

ระบบการเรียนแบบ Top One เป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผลและพิจารณาแลือกเนื้อหาแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

Visitors: 173,507