Advance (โจทย์ปัญหา)

KG      การบวก จำนวนนับ เงิน มิติสัมพันธ์

1        จำนวน เวลา เงิน รูปเรขาคณิต การชั่งตวงวัด  แบบรูปและความสัมพันธ์

2        จำนวน การชั่งตวงวัด เวลา เงิน รูปเรขาคณิต การบวกลบคูณหาร

3        จำนวน การชั่งตวงวัด เวลา เงิน(รับ จ่าย) รูปเรขาคณิต เศษส่วน สถิติ

4        จำนวน การชั่งตวงวัด เวลา เงิน(รับ จ่าย) เรขาคณิต เศษส่วน ทศนิยม

         แบบรูปและความสัมพันธ์ สถิติ

5        จำนวน เศษส่วน มุม เส้นขนาน รูปเรขาคณิต ร้อยละ สถิติ ความน่าจะเป็น

6        จำนวน ห.ร.ม. ค.ร.น. สมการ เศษส่วน ทศนิยม มุม เส้นขนาน

          ทิศ แผนผัง รูปเรขาคณิต ร้อยละ สถิติ ความน่าจะเป็น

7        สมบัติของจำนวนนับ ระบบจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง เรขาคณิต ทศนิยมและเศษส่วน การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ สมการ

          จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลัง การให้เหตุผล พหุนาม

8        อัตราส่วน ร้อยละ การวัด แผนภูมิวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ ทฤษฎีบทปีทาโกรัส จำนวนจริง เส้นขนาน

          สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เลขยกกำลัง พหุนาม อัตราส่วนร้อยละ การแยกตัวประกอบ สมการกำลังสอง การแปรผัน

9        ปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย อสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ กรณฑ์ที่สอง พาราโบลา

          การแยกตัวประกอบ สมการกำลังสอง พื้นที่ผิวและปริมาตร วงกลม การให้เหตุผล ระบบสมการ เศษส่วนของพหุนาม

10      เซต การให้เหตุผล ระบบจำนวนจริง เลขยกกำลัง ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ เมตริกซ์

          เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย

11      ลำดับและอนุกรม ความน่าจะเป็น เวกเตอร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม สถิติ จำนวนเชิงซ้อน

          ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

12      สถิติ ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ แคลคูลัสเบื้องต้น กำหนดการเชิงเส้น

         Visitors: 162,101