หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ป.1  ยามเช้าในสวน เพื่อนรักของเรา ตัวเรา ของเล่นของใช้

     แรงและการเคลื่อนที่ ดิน ท้องฟ้าแสนสวย

ป.2  ชีวิตพืชและสัตว์ ดินและการใช้ประโยชน์ ตัวเรา

     ของเล่นของใช้ สนุกกับแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน ดิน

     ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

ป.3  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

     วัสดุรอบตัว แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในบ้าน

     น้ำและอากาศ โลกและดวงอาทิตย์

ป.4  พืช สัตว์ ลักษณะของแสง ดินในท้องถิ่น

     ระบบสุริยะ

ป.5  การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ลมฟ้าอากาศ

วัสดุและสมบัติของวัสดุ แรงและความดัน เสียงและการได้ยิน ทิศกับปรากฏการณ์ของดวงดาว

ป.6  อาหารและสารอาหาร ร่างกายมนุษย์

     สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารในชีวิตประจำวัน

ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ หินและการเปลี่ยนแปลง ไฟฟ้า

ม.1  เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร สารรอบตัว

สารละลาย สารละลายกรดและเบส บรรยากาศ ลมฟ้าอากาศ การเคลื่อนที่

หน่วยของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช

ม.2  การจำแนกสาร ปฏิกิริยาเคมี โลกของเรา

     ทรัพยากรธรณี แรงในชีวิตประจำวัน

อาหารกับการดำรงชีวิต แสง

ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์

ม.3  แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน

พลังงานไฟฟ้า ปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

ดวงดาวบนท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ

ระบบนิเวศ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

Visitors: 177,528