หลักสูตรภาษาไทย

อ.1 คำศัพท์ ประโยค อักษรไทย

 

อ.2 คัดไทย สระ พยัญชนะและสระ

     คัดและฝึกอ่าน

 

อ.3 คำและประโยค (บอกสภาพ)

     คำบอกสภาพ (คำตรงข้าม)

     อ่านและเขียน เรียงประโยค ประโยค

     วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด เลขไทย

     คำศัพท์ นิทานคัดและฝึกอ่าน

 

ป.1 วรรณยุกต์ ไตรยางค์และวรรณยุกต์

     ประโยค อ่านและเขียน

 

ป.2 ภาคประธาน มาตราตัวสะกด สระ ไ- ใ-

คำที่ใช้ บรร และ บัน อักษรนำ คำประสม

คำคล้องจอง คำที่มี ฤา ตัวการันต์

วิสรรชนีย์ คำพ้อง อักษรย่อ

สำนวนไทย สุภาษิตและคำพังเพย

ราชาศัพท์ คำที่มีความหมายตรงกันข้าม


ป.3 ภาคประธาน ภาคแสดง

ภาคแสดง (กริยาไม่ต้องมีกรรม กริยามีกรรม กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม คำช่วยกริยา)

     รูปประโยค (ประโยคความเดียว)

 

ป.4 อักษรควบ คำเป็น-คำตาย

     มาตราตัวสะกด

 

ป.5 คำภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ใน

     ภาษาไทย คำอุทาน คำบุพบท

     อักษรคู่ อักษรเดี่ยว

 

ป.6 คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา

     คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน

     คำอุทาน คำราชาศัพท์

     ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

     คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

     คำศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์

     ระดับภาษา เครื่องหมายวรรคตอน
Visitors: 162,093