Frequently Asked Questions

เปิดสอนวิชาอะไรบ้าง

 • คณิตศาสตร์ เตรียมอนุบาล - ม.6
 • วิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3
 • ภาษาอังกฤษ เตรียมอนุบาล - ม.6
 • ภาษาไทย เตรียมอนุบาล - ป.6
 • ปั้นดินเกาหลี เตรียมอนุบาลขึ้นไป
 • รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นไหน

 • เตรียมอนุบาล
 • อนุบาล
 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษา
 • จุดเด่นวิชาคณิตศาสตร์

 • เน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา (ตีโจทย์)
 • เน้นพัฒนาทักษะการคำนวณ (คิดเลขเร็ว)
 • เตรียมสอบเข้า สอบแข่งขัน
 • จุดเด่นวิชาวิทยาศาสตร์

 • เริ่มจากบทเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาในโรงเรียน
 • เสริมสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
 • เน้นเทคนิคในการทำโจทย์วิทยาศาสตร์
 • จุดเด่นวิชาภาษาอังกฤษ

 • เริ่มจากบทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
 • พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • Phonics
 • Reading Comprehension
 • Reading Skills
 • Speaking
 • Writing
 • Grammar
 • จุดเด่นวิชาภาษาไทย

 • เริ่มจากบทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
 • พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เน้นหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง
 • สร้างนิสัยรักการอ่าน
 • จุดเด่นวิชาปั้นดินเกาหลี

 • พัฒนาสมองซีกขวา
 • เสริมสร้างจินตนาการและสมาธิ
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ IQ
 • จุดเด่นของเรา

 • เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
 • หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ